Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny wymagany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej określane jako: „RODO”.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Turystyczne „PRZEMYSŁAW” Elżbieta Kwaśniewska z siedzibą 76-034 Sarbinowo ul. Nadmorska 71a.

Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach, w tym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, jest możliwy elektronicznie na adres e-mail: biuro@ptprzemysław.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

– w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;

– zawarcia i wykonania umowy – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO, jak powyżej;

– wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości, takich jak m.in. obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej;

– ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawę przetwarzania stanowi w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Informujemy, że podanie danych osobowych w związku ze złożeniem zapytania jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dotyczy to również podania danych osobowych w związku z zawarciem umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy. Jednocześnie informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów i organów upoważnionych do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane te mogą być jednak przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak np. dostawcy usług IT czy podmioty zajmujące się obsługą rachunkowo-księgową, jednakże przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty następuje na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie w zakresie przez niego wskazanym.

Państwa dane będą przechowywane:

– w przypadku złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie,

– przypadku zawarcia umowy (np. dokonania rezerwacji pobytu) – przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów (np. ustawy o rachunkowości).

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadkach, w których podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (w tym wypadku – przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora) mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi w celu zawarcia i wykonania umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem, którego dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Plików Cookie

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.ptprzemyslaw.pl z siedzibą pod adresem ul. Nadmorska 71a, 76-034 Sarbinowo Morskie.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.